Bepalingen van Metrics

De volgende bepalingen zijn van toepassing op elke Radancy Metrics-overeenkomst (‘Overeenkomst’) waarin dergelijke bepalingen door middel van verwijzing zijn opgenomen.

1. Eigendom van Radancy. Radancy Metrics-software, waaronder, maar niet beperkt tot broncode en objectcode, ontwerp- en bedrijfsmethoden die daarmee verband houden, en alle andere software en diensten die door Radancy worden geleverd en in verband hiermee worden gebruikt en anderszins worden beoogd door deze overeenkomst, evenals de handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van Radancy die in verband daarmee worden gebruikt, zijn eigendom van Radancy (‘Eigendom van Radancy‘). De klant zal de broncode niet kopiëren, overdragen, distribueren, publiceren, uploaden, recreëren, decompileren, reverse-engineeren, ontmantelen, wijzigen, vertalen, ontcijferen of anderszins bepalen of afgeleide werken maken van eigendommen van Radancy.

2. Eigendom van de klant. De klant behoudt alle rechten die hij/zij heeft op alle gegevens en materialen die in het kader van deze overeenkomst aan Radancy worden verstrekt, inclusief functiebeschrijvingen en bijbehorende illustraties, tekst, logo’s, handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen (‘Eigendom van de klant‘). Deze overeenkomst verleent aan Radancy een beperkt recht op het kopiëren, wijzigen, overdragen, weergeven en anderszins gebruiken van eigendom van de klant om aan de verplichtingen van Radancy hieronder te voldoen.

3. Vertrouwelijkheid. In verband met de onderhandelingen over en de uitvoering van deze overeenkomst kan een partij (de ‘Ontvangende partij’) informatie van de andere partij (de ‘Bekendmakende partij‘) ontvangen die vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk van aard is, waaronder, maar niet beperkt tot informatie over de producten en diensten van de partij. Dergelijke informatie, samen met de bepalingen van deze overeenkomst, wordt als vertrouwelijk beschouwd voor de bekendmakende partij (‘Vertrouwelijke informatie‘). De ontvangende partij zal geen vertrouwelijke informatie gebruiken voor enig ander doel dan in verband met de uitvoering van zijn verplichtingen onder, en zoals toegestaan door, deze overeenkomst en mag de vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaken aan hun werknemers of consultants die een ‘noodzaak om te weten’ hebben voor de uitvoering van deze overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande mag elke partij de vertrouwelijke informatie van de andere partij vrijgeven (i) voor zover vereist door de wet of op grond van het bevel of de eis van, of in verband met procedures voor, een rechtbank, administratieve instantie of ander overheidsorgaan; en (ii) op vertrouwelijke basis aan zijn juridische en/of financiële adviseurs. ‘Vertrouwelijke informatie‘ omvat geen informatie die (i) openbaar beschikbaar is of wordt, zonder schuld van de ontvangende partij, zijn gelieerde ondernemingen of hun respectievelijke onderaannemers, directeuren, functionarissen, werknemers, bedienden, agenten of genodigden, (ii) wordt bekendgemaakt aan de ontvangende partij door een partij die niet onder enige wettelijke verplichting jegens de bekendmakende partij of zijn gelieerde ondernemingen een dergelijke openbaarmaking verbiedt of (iii) bekend is bij de ontvangende partij zoals blijkt uit schriftelijke vastlegging vóór openbaarmaking onder deze overeenkomst.

4. Gegevens van de klant. Alle gegevens die op grond van deze overeenkomst worden verzameld, behoren toe aan de klant (‘Gegevens van de klant’). Radancy zal de gegevens van de klant uitsluitend gebruiken voor het leveren van de hierin beschreven Metrics-diensten. Niettegenstaande het voorgaande erkent en gaat de klant ermee akkoord dat gegevens van de klant door Radancy geanonimiseerd en in geaggregeerde vorm kunnen worden gebruikt, waaronder voor het verbeteren van de producten en diensten van Radancy. De partijen zullen alle toepasselijke wetten naleven met betrekking tot het verzamelen, opslaan, verzenden of andere verwerking van alle informatie met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, waaronder, maar niet beperkt tot bezoekers van de carrièresite van de klant en de sollicitanten van de klant. Specifiek om naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming ((EU) 2016/679) van de Europese Unie te garanderen, is het addendum over gegevensbescherming, te vinden op www.Radancy.com/DPA, opgenomen in en onderdeel van deze overeenkomst.

5. Schadeloosstelling. Elke partij (de ‘Schadeloosstellende partij‘) zal de andere partij, zijn leden, managers, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (gezamenlijk de ‘Eisers‘) schadeloosstellen, vrijwaren en verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheden, verliezen, onkosten (inclusief redelijke advocaatkosten en juridische kosten in verband met dergelijke verdediging), boetes, sancties, belastingen of schadevergoedingen, in rekening gebracht tegen, opgelegd aan of opgelopen door de eisers als gevolg van of voortvloeiend uit (a) een schending van zijn verplichting tot vertrouwelijkheid of (b) elke claim dat (a) in het geval van Radancy de diensten of (b) in het geval van de klant enig materiaal dat door of namens de klant aan Radancy is verstrekt voor gebruik in verband met de diensten inbreuk maakt op enig patent, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, recht op privacy of publiciteit of ander intellectueel eigendomsrecht van derden.

6. Beperking van aansprakelijkheid. BEHALVE MET BETREKKING TOT DE VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN VAN EEN PARTIJ OF EEN SCHENDING VAN DE VERTROUWELIJKHEID, IS GEEN VAN BEIDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK JEGENS DE ANDERE VOOR GEVOLG- OF INDIRECTE SCHADE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, TRANSPORT, OPSLAG, WINSTDERVING, PRODUCTIEVERLIES EN VERLIES VAN GEBRUIK VAN WINST, NOCH ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN VAN DE PARTIJEN DE VERGOEDINGEN OVERSCHRIJDEN DIE DOOR DE KLANT AAN RADANCY ZIJN BETAALD OF BETAALD ONDER DEZE OVEREENKOMST GEDURENDE DE PERIODE VAN ÉÉN JAAR VOORAFGAAND AAN DE GELEDEN SCHADE.

7. Garantie. Radancy garandeert dat de Radancy Metrics-diensten zullen worden uitgevoerd met de nodige vaardigheid, zorg en toewijding, in overeenstemming met goede en degelijke praktijken en de vereisten van deze overeenkomst. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK HIERIN VERMELD, VERSTREKT RADANCY METRICS OP EEN ‘ZOALS HET IS’-BASIS ZONDER ENIGE GARANTIE, EN RADANCY EN ZIJN LEVERANCIERS, VERKOPERS, AANNEMERS EN AGENTEN (I) WIJZEN ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN, EN VOORTVLOEIEND UIT DE WET OF ANDERSZINS IN DE WET OF UIT EEN HANDELSPRAKTIJK OF HANDELSGEBRUIK; EN (II) GARANDEERT NIET (A) DAT DE INHOUD, GEGEVENS, INFORMATIE OF FUNCTIES DIE VERBAND HOUDEN MET, RADIANCY METRICS-DIENSTEN ZULLEN VOLDOEN AAN DE EISEN VAN DE KLANT, TIJDIG, NAUWKEURIG OF UP-TO-DATE ZIJN, OF VRIJ ZIJN VAN FOUTEN, (B) DAT DE WERKING VAN PRODUCTEN OF SOFTWARE DIE RADANCY METRICS-DIENSTEN OMVATTEN, ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, OF (C) DAT DEFECTEN IN SOFTWARE OF PRODUCTEN DIE RADIANCY METRICS-DIENSTEN OMVATTEN, ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

8. Onafhankelijke aannemer. Bij de uitvoering van de diensten is Radancy een onafhankelijke aannemer en niemand van Radancy, zijn onderaannemers en/of hun werknemers of genodigden is een werknemer van de klant. Radancy is als enige verantwoordelijk voor de betaling van arbeid die door Radancy wordt gebruikt of ingehuurd, ongeacht of deze op contractbasis of een andere status is, inclusief alle sociale voordelen, vergoedingen, ontslagvergoedingen en alle voordelen van welke beschrijving dan ook die vereist zijn door het arbeidsbeleid of -praktijken van Radancy.

9. Afstandsverklaring. Het is duidelijk en overeengekomen dat geen van de bepalingen van deze overeenkomst zal worden geacht een verklaring van afstand te zijn of gewijzigd door een van beide partijen, tenzij een dergelijke afstandsverklaring of wijziging schriftelijk is uitgevoerd door een naar behoren gemachtigde agent of vertegenwoordiger van elk van de partijen. Het recht van een van beide partijen om strikte nakoming te eisen, wordt niet aangetast door eerdere afstandsverklaringen, acties of handelswijzen.

10. Rechtskeuze. De wetten van de staat New York zijn van toepassing, met uitzondering van eventuele rechtskeuzeregels die de zaak verwijzen naar de wetten van een ander rechtsgebied.

Oplossingen waar je op kunt rekenen. Perspectief dat je nodig hebt. En resultaten die je verdient.