Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen

Na ondertekening gaat de klant akkoord met alle hieronder vermelde bepalingen. Als de klant een algemene of hoofdovereenkomst voor de diensten heeft gesloten met RADANCY (een master services agreement, ‘MSA’), voor zover er een conflict bestaat tussen de MSA en deze schatting, is de MSA van toepassing op.

Financiële bepalingen

Deze schatting is een prognose op basis van informatie die momenteel beschikbaar is over het project en is geldig gedurende 30 dagen vanaf de datum van indiening. De getoonde vergoedingen en onkosten zijn slechts minimale schattingen; werkelijke vergoedingen worden getoond bij het opmaken van de factuur.

Voor verhogingen van honoraria of kosten die de oorspronkelijke schatting met 10% of meer overschrijden, zal goedkeuring van de klant worden verkregen.

De klant machtigt RADANCY om door te gaan met de werkzaamheden en begrijpt dat de schatting volledig (100%) zal worden gefactureerd bij aanvang van het project als het $ 10.000 of minder is, en binnen 30 dagen na factuurdatum zal worden betaald. Als de projectkosten meer dan $ 10.001 bedragen, wordt de helft (50%) van deze schatting gefactureerd bij aanvang van het project en binnen 30 dagen na factuurdatum betaald. Alle resterende werkzaamheden en vergoedingen worden gefactureerd na voltooiing van het project en worden door de klant binnen 30 dagen na factuurdatum betaald.

Niettegenstaande de financiële bepalingen, als dit project vooruitbetalingen vereist door RADANCY aan een externe partij, stemt de klant ermee in dat RADANCY deze vooruitbetaling niet zal doen totdat de klant RADANCY vooruit heeft betaald voor het betreffende bedrag. Als de klant deze vooruitbetaling niet doet, kan dit leiden tot onvoorziene vertragingen en mogelijk gemiste deadlines.

In het geval dat dit project op enig moment wordt geannuleerd nadat de autorisatie is ondertekend, wordt een factuur opgemaakt voor de tijd die tot op dat moment aan het project is besteed of een derde van de totale schatting, afhankelijk van welke van de twee het grootst is, plus eventuele kosten van derden die zijn gemaakt door RADANCY.

De ondertekende schatting moet voor aanvang van het project worden teruggestuurd naar RADANCY. Alle spoedklussen worden als zodanig genoteerd en indien noodzakelijk tegen een verhoogd tarief gefactureerd.

Schattingen zijn exclusief belasting of verzendkosten.

Goedkeuring om werk weer te geven

Niettegenstaande alles wat hierin is vervat, stemt de klant ermee in dat RADANCY, na acceptatie van het uiteindelijke resultaat door de klant, naar delen van het geleverde op de website van RADANCY kan verwijzen en deze als voorbeelden van het werkportfolio van RADANCY kan weergeven. De klant gaat er tevens mee akkoord dat RADANCY het geleverde kan indienen voor brancheprijzen waarvoor de werkzaamheden naar het oordeel van RADANCY in aanmerking komt. De klant verleent RADANCY een royaltyvrije licentie om zijn handelsmerken en auteursrechten uitdrukkelijk voor de voorgaande doeleinden te gebruiken. Een dergelijke toestemming en licentie kan door de klant te allen tijde na schriftelijke kennisgeving worden ingetrokken.

Materialen van derden

In het geval dat hierin materiaal van derden wordt gebruikt, zoals fotografie, illustraties of andere gelicentieerde inhoud, stelt RADANCY de klant op de hoogte van eventuele licentievoorwaarden en verkrijgt schriftelijke toestemming van de klant.

Intellectueel eigendom

Vanwege de inherente aard van elektronische media kan RADANCY niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren of beschadigde gegevens.

Behalve in het geval waarin RADANCY de aangewezen host is van webgebaseerde of mobiele sites, stemt RADANCY ermee in om alle definitieve creatieve bestanden (en materialen waarop het werk is gebaseerd) niet langer dan 72 maanden te archiveren.

Eigendom van de diensten – De eigendom van de diensten die hieronder worden geleverd, gaat over op en komt toe aan de klant op het vroegste moment van identificatie als diensten. De klant behoudt te allen tijde het eigendomsrecht op door de klant verstrekte zaken.

Work made for hire – RADANCY stemt ermee in dat alle originele werken, waaronder maar niet beperkt tot tekeningen, specificaties, onderhoudspublicaties en dergelijke, onderhevig aan auteursrechtelijke bescherming, kwalificeren als een ‘work made for hire’ onder de United States Copyright Act. Indien dergelijk werk niet kwalificeert als een ‘work made for hire’, draagt RADANCY hierbij alle rechten op dergelijk werk over aan de klant.

Niettegenstaande het voorgaande behoudt RADANCY het exclusieve eigendom van al (i) zijn kennis, concepten, technieken, methodologieën, ideeën, sjablonen, routines, sequenties, software, firmware, ontwerpen, scripts, interfaces, programmeercode, applets, uitvoerbare bestanden, objecten, bestanden, hulpprogramma’s en tools die bestonden voorafgaand aan de uitvoering van de diensten hieronder (gezamenlijk de ‘bouwstenen van RADANCY’) en (ii) ideeën, concepten, technieken en kennis die door RADANCY zijn ontdekt, gecreëerd of ontwikkeld tijdens de uitvoering van de diensten die van algemene strekking zijn en niet zijn gebaseerd op of afgeleid van vertrouwelijke informatie van de klant. Voor zover de diensten de bouwstenen van RADANCY bevatten, geeft RADANCY de klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar (behalve aan gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of opvolgers van de klant), eeuwigdurend, royaltyvrij, wereldwijd recht om dergelijke bouwstenen uitsluitend te gebruiken in verband met dergelijke diensten. De klant zal geen sublicentie geven of anderszins enig recht verlenen aan een andere partij om de bouwstenen van RADANCY te gebruiken, kopiëren of anderszins te exploiteren of afgeleide werken te creëren, op voorwaarde dat derden de klant inschakelt om diensten te verlenen in verband met de diensten, waaronder maar niet beperkt tot onderhoud, ontwikkeling, calamiteitenherstel of outsourcing van diensten met betrekking tot de diensten, hebben het recht om de bouwstenen van RADANCY uitsluitend te gebruiken voor het leveren van dergelijke diensten aan de klant.

Broncode – Niettegenstaande enig andersluidend hierin [OF IN DE HOOFDOVEREENKOMST VOOR DIENSTEN TUSSEN DE PARTIJEN], behoudt RADANCY het eigendom van elke broncode die ten grondslag ligt aan de leveringen hieronder. RADANCY zal de [WEBSITE] op zijn eigen servers hosten; indien de klant wenst dat de website wordt gehost op andere servers dan die van RADANCY, zal RADANCY een kopie van de broncode daarvan leveren na uitvoering van een licentieovereenkomst voor de broncode, waardoor de klant voortgezet gebruik van de website en wijziging daarvan voor eigen gebruik mogelijk maakt, maar het verbiedt de verkoop of overdracht ervan aan derden.

Oplossingen waar je op kunt rekenen. Perspectief dat je nodig hebt. En resultaten die je verdient.