Ingangsdatum: 12 juni 2018

De bepalingen hiervan zijn van toepassing op elke overeenkomst (de ‘Overeenkomst‘) waarin ze door middel van verwijzing zijn opgenomen.

In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming ((EU) 2016/679) (‘AVG‘), beschrijft dit addendum over gegevensbescherming (dit ‘Addendum‘) de overeenkomst tussen partijen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door Radancy (hieronder gedefinieerd) in overeenstemming met de overeenkomst. De bepalingen hierin zijn uitsluitend van toepassing voor zover de wetgeving inzake gegevensverwerking van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens van klanten.

1.

1.1 Termen gedefinieerd in de overeenkomst hebben dezelfde betekenis wanneer ze in dit addendum worden gebruikt, tenzij hieronder gedefinieerd. Daarnaast zijn onderstaande definities van toepassing op dit addendum.

Verwerkingsverantwoordelijke: betekent de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere organisatie die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Gegevensverwerker: betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie of andere organisatie die direct of indirect persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

Wetgeving inzake gegevensbescherming: betekent (i) de AVG en alle nationale uitvoeringswetten en -regelgeving en secundaire wetgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt; en (ii) in het Verenigd Koninkrijk, eventuele opvolgerswetgeving van de AVG en/of de Data Protection Act 1998.

Betrokkene: heeft de betekenis zoals uiteengezet in de definitie van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens: betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘Betrokkene‘), waarbij een identificeerbare natuurlijke persoon iemand is die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking: betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op een serie persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken of discours door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, uitwissing of vernietiging en ‘verwerken’ en ‘verwerkingen’ zullen dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.

2.

 1. 2.1 Beide partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze clausule 2.1 is een aanvulling op, en verlicht, verwijdert of vervangt niet de verplichtingen van een partij onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.
 2. 2.2 De partijen erkennen dat voor de doeleinden van de wetgeving inzake gegevensbescherming de klant de verwerkingsverantwoordelijke is en Radancy de gegevensverwerker.
 3. 2.3 Artikel 3 van dit addendum beschrijft de omvang, aard en het doel van de verwerking door Radancy, de duur van de verwerking en de soorten persoonsgegevens en categorieën van betrokkenen.
 4. 2.4 Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van clausule 2.1 van dit addendum, zal de klant ervoor zorgen dat hij/zij over alle nodige passende toestemmingen en kennisgevingen beschikt om de wettige overdracht van de persoonsgegevens aan Radancy mogelijk te maken voor de duur en de doeleinden van de TalentBrew-overeenkomst.
 5. 2.5 Onverminderd de algemeenheid van clausule 2.1 van dit addendum, zal Radancy, met betrekking tot alle persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de uitvoering door Radancy van zijn verplichtingen onder de TalentBrew-overeenkomst en/of dit addendum:
  1. Die persoonsgegevens alleen verwerken op schriftelijke instructies van de klant, tenzij Radancy wordt verplicht door de wetten van een lid van de Europese Unie of door de wetten van de Europese Unie die van toepassing zijn op Radancy om persoonsgegevens te verwerken (‘Toepasselijke Wetten’). Wanneer Radancy zich beroept op wetten van een lid van de Europese Unie of de wet van de Europese Unie als basis voor het verwerken van persoonsgegevens, zal Radancy de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen alvorens de verwerking uit te voeren die vereist is door de toepasselijke wetten, tenzij die toepasselijke wetten Radancy verbieden om de klant hiervan op de hoogte stellen.
  2. Ervoor zorgen dat zij passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen, beoordeeld en goedgekeurd door de klant, ter bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van persoonsgegevens en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan persoonsgegevens, passend bij de schade die zou kunnen ontstaan voortvloeiend uit de ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging en de aard van de te beschermen gegevens, rekening houdend met de stand van de technologische ontwikkeling en de kosten van de uitvoering van maatregelen (die maatregelen kunnen in voorkomend geval het pseudonimiseren en het versleutelen van persoonsgegevens, het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van zijn systemen en diensten, het ervoor zorgen dat de beschikbaarheid van en toegang tot persoonsgegevens tijdig kan worden hersteld na een incident, en het regelmatig beoordelen en evalueren van de effectiviteit van de technische en organisatorische de genomen maatregelen).
  3. Ervoor zorgen dat al het personeel dat toegang heeft tot en/of persoonsgegevens verwerkt, verplicht is om de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.
  4. Geen Persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant is verkregen en aan de volgende voorwaarden is voldaan:
   1. Radancy of de verkrijger passende waarborgen heeft geboden met betrekking tot de overdracht;
   2. de betrokkene afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen heeft;
   3. Radancy voldoet aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming door een passend beschermingsniveau te bieden voor alle persoonsgegevens die worden overgedragen;
   4. Radancy voldoet aan de redelijke instructies die haar vooraf door de klant zijn meegedeeld met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.
  5. De klant helpen, op kosten van de klant, bij het reageren op elk verzoek van een betrokkene en bij het waarborgen van de naleving van zijn verplichtingen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot beveiliging, meldingen van inbreuken, effectbeoordelingen en overleg met toezichthoudende autoriteiten of regelgevende instanties.
  6. De klant onmiddellijk, maar in ieder geval binnen tweeënzeventig (72) uur op de hoogte stellen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens.
  7. Persoonsgegevens en kopieën daarvan verwijderen of retourneren aan de klant bij beëindiging van de overeenkomst, op schriftelijke aanwijzing van de klant, tenzij vereist door toepasselijk recht om de persoonsgegevens op te slaan.
  8. Zal de klant alle informatie beschikbaar stellen die noodzakelijk is om naleving van deze overeenkomst aan te tonen en zal de klant en zijn externe vertegenwoordigers toestaan om de naleving van dit addendum door Radancy te controleren, met een opzegtermijn van niet minder dan vijf (5) werkdagen, gedurende de termijn van de TalentBrew-overeenkomst. Radancy zal de klant en zijn externe vertegenwoordigers alle redelijke en noodzakelijke hulp bieden om dergelijke audits uit te voeren.
 6. 2.6 Niettegenstaande het voorgaande erkent en gaat de klant ermee akkoord dat persoonsgegevens door de verwerker worden overgedragen en verwerkt in de Verenigde Staten.
 7. 2.7 De Klant gaat ermee akkoord dat Radancy externe verwerkers van persoonsgegevens aanwijst zoals uiteengezet in artikel 3 van dit addendum. Radancy bevestigt dat het een schriftelijke overeenkomst is aangegaan of (al naargelang het geval) zal aangaan met de externe verwerker, waarin voorwaarden zijn opgenomen die substantieel vergelijkbaar zijn met die in dit artikel 2. Tussen de klant en Radancy blijft Radancy volledig aansprakelijk voor alle handelingen of nalatigheden van een door Radancy aangestelde externe verwerker op grond van dit artikel 2.7.

3.

 1. 3.1 In verband met wervingsmarketingdiensten verwerkt de verwerker de persoonsgegevens als volgt:
  1. TOEPASSINGSGEBIED – Informatie verzameld via formulieren die zijn ingediend via vacaturesites van een merk en volgtechnologieën die op dergelijke sites worden toegepast.
  2. AARD – Radancy zal persoonsgegevens, onder meer door middel van het verzamelen, vastleggen, structureren, opslaan, wijzigen, ophalen, gebruiken, combineren, wissen en vernietigen van persoonsgegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van het verlenen van diensten aan de klant.
  3. DOEL VAN DE VERWERKING – Het aanbieden van vacatures aan kandidaten en het verbeteren van marketingcampagnes voor vacatures en het opstellen van analyserapporten over de effectiviteit van dergelijke marketing.
  4. DUUR VAN DE VERWERKING – Duur van de TalentBrew-overeenkomst.
 2. 3.2 Soorten persoonsgegevens: Voornaam, achternaam, e-mailadres, locatie, werkvoorkeuren, samen met door de klant beschikbaar gestelde sollicitatiegegevens en IT-informatie (IP-adressen, gebruiksgegevens, cookiegegevens, apparaatspecifieke informatie, verbindingsgegevens en locatiegegevens).
 3. 3.3 Categorieën van betrokkenen: Potentiële sollicitanten of sollicitanten voor een dienstverband bij de klant.
 4. 3.4Externe verwerkers:
  1. Externe verwerkers die door Radancy worden behouden. De klant erkent en gaat akkoord met het gebruik door verwerker van de externe verwerkers die worden vermeld op de website van de verwerker, te vinden op