Skip to main content

Beleid inzake aanvaardbaar gebruik

Interpretatie

Door onze webhostingdiensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord onze beleidslijnen na te leven. Er wordt van u verwacht dat u het internet met respect, hoffelijkheid en verantwoordelijkheid gebruikt, met inachtneming van de rechten van andere internetgebruikers. We verwachten dat u basiskennis hebt van de werking van het internet, de soorten gebruik die over het algemeen acceptabel zijn en de soorten gebruik die moeten worden vermeden. Gezond verstand is de beste gids voor wat als aanvaardbaar gebruik wordt beschouwd. De volgende dingen zijn onaanvaardbaar:

Illegaliteit in welke vorm dan ook, waaronder maar niet beperkt tot activiteiten zoals ongeoorloofde verspreiding of kopiëren van auteursrechtelijk beschermde software, schending van Amerikaanse exportbeperkingen of verboden op buitenlandse zakelijke transacties, intimidatie, fraude, handel in obsceen materiaal, drugshandel en andere illegale activiteiten.

De bepalingen van dit gebruiksbeleid zijn bedoeld als richtlijnen en zijn niet uitputtend. Over het algemeen is gedrag dat in strijd is met de wet, regelgeving of de geaccepteerde normen van de internetgemeenschap, al dan niet uitdrukkelijk vermeld in dit gebruiksbeleid, verboden. Radancy behoudt zich te allen tijde het recht voor om activiteiten die de commerciële reputatie en goodwill schaden te verbieden.

Illegaal gebruik

De servers van Radancy mogen alleen voor wettige doeleinden worden gebruikt. Verzending, distributie of opslag van materiaal in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving is verboden. Dit omvat, zonder beperking, materiaal dat wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht dat wordt gebruikt zonder de juiste toestemming, en materiaal dat obsceen of lasterlijk is, een illegale bedreiging vormt of in strijd is met wetten op het gebied van exportbeperking. Voorbeelden van onaanvaardbare inhoud of links: 'Illegale software', 'Hackersprogramma's of -archieven', 'Warez-sites', 'Irc Bots', 'Mp3'.

De diensten en alle software die door Radancy wordt geleverd, kunnen onderworpen zijn aan exportbeperkingen van de Amerikaanse overheid. U gaat ermee akkoord om de diensten en software die door Radancy wordt geleverd niet te lokaliseren, verhuizen of exporteren in strijd met dergelijke beperkingen. U gaat ermee akkoord dat de diensten en alle software die door Radancy wordt geleverd niet zullen worden gebruikt voor het uitvoeren of faciliteren van transacties met in de VS beperkte bestemmingen (die, vanaf de ingangsdatum, omvatten: Iran, Irak, Libië, Cuba, Noord-Korea, Soedan, Syrië, de door de Taliban gecontroleerde gebieden van Afghanistan of gebieden die worden gecontroleerd door de UNITA-rebellen in Angola) en/of een persoon of entiteit die op een lijst van door de VS beperkte partijen staat, zonder toestemming van de Amerikaanse regering.

Radancy is de enige arbiter over wat een schending van deze bepaling inhoudt.

Systeem- en netwerkbeveiliging

Schendingen van de systeem- of netwerkbeveiliging zijn verboden en kunnen leiden tot strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid. Voorbeelden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ongeautoriseerde toegang, ongeautoriseerd gebruik, aftasten of scannen van een systeembeveiliging of authenticatiemaatregelen, gegevens of verkeer. Interferentie met de dienst aan een gebruiker, host of netwerk, waaronder, maar niet beperkt tot, mailbombing, flooding, opzettelijke pogingen om een systeem te overbelasten en broadcast-aanvallen. Het vervalsen van een TCP-IP-pakketheader of een deel van de headerinformatie in een e-mail of een nieuwsgroepbericht.

Misbruik van systeembronnen

Het is een schending voor iedereen die, waaronder maar niet beperkt tot, berichten of programmacodes of gegevens gebruikt die buitensporige CPU-tijd of opslagruimte verbruiken; het gebruik toestaat van e-maildiensten, mogelijkheden voor het doorsturen van e-mail, POP-accounts of autoresponders anders dan voor hun eigen account; of toegang tot CGI-scripts doorverkoopt die op onze servers zijn geïnstalleerd.

Onrechtmatig gedrag

Niemand mag lasterlijke, schandalige of privé-informatie over een persoon plaatsen zonder hun toestemming, waarbij opzettelijk emotionele schade wordt toegebracht of handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten worden geschonden.

Spammen

Het verzenden van ongevraagde e-mailberichten, waaronder maar niet beperkt tot commerciële advertenties en informatieve aankondigingen, is uitdrukkelijk verboden. Een gebruiker mag de mailserver van een andere website niet gebruiken om e-mail door te sturen zonder de uitdrukkelijke toestemming van die website.

Het is in strijd met het beleid van Radancy dat klanten onze servers gebruiken om een van de volgende activiteiten uit te voeren of eraan deel te nemen:

Om berichten te plaatsen op een Usenet of andere nieuwsgroep, forum, e-maillijst of andere soortgelijke groep of lijstartikelen die off-topic zijn volgens het handvest of andere door de eigenaar gepubliceerde veelgestelde vragen of beschrijving(en) van de groep of lijst;

Om ongevraagde massale e-mails te verzenden, als dergelijke ongevraagde e-mailings klachten van de ontvangers veroorzaken;

Om deel te nemen aan een van de voorgaande activiteiten met behulp van de dienst van een andere provider, maar deze activiteiten te kanaliseren via een door Radancy geleverde server, of door een door Radancy geleverde server te gebruiken als maildrop voor reacties; of

Om gebruikersinformatie die aan Radancy of aan andere gebruikers van de dienst is verstrekt in verband met het gebruik van een dienst van Radancy te vervalsen.

Gevolgen van schendingen

Wanneer Radancy zich bewust wordt van een vermeende schending van zijn gebruiksbeleid, start Radancy een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan Radancy de toegang van de klant beperken om verdere mogelijke ongeoorloofde activiteiten te voorkomen. Afhankelijk van de ernst van de schending kan Radancy, naar eigen goeddunken, het account van de klant beperken, opschorten of beëindigen en/of andere civiele rechtsmiddelen nastreven. Als Radancy van mening is dat een dergelijke schending een strafbaar feit is, stelt Radancy de bevoegde wetshandhavingsdienst van een dergelijke schending op de hoogte.

Radancy geeft geen servicecredits uit voor eventuele storingen die zijn ontstaan door het uitschakelen van de dienst als gevolg van schendingen van het gebruiksbeleid.

Wijziging

Radancy behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving enige bepaling van dit gebruiksbeleid toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.

Netwerkmisbruik melden

Elke partij die schendingen van het beleid voor aanvaardbaar gebruik van Radancy wil melden, kan contact opnemen via e-mail: info@radancy.com

Oplossingen waar je op kunt rekenen. Perspectief dat je nodig hebt. En resultaten die je verdient.

CONNECT MET ONS
Back to top